Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji Kontroluj i Decyduj
Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią RegulaminuREGULAMIN APLIKACJI KONTROLUJ I DECYDUJ
§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Definicje
§ 3 Rodzaj i zakres usług elektronicznych
§ 4 Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
§ 5 Rejestracja Konta i weryfikacja Użytkownika
§ 6 Wymagania techniczne
§ 7 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
§ 8 Tryb postępowania reklamacyjnego
§ 9 Własność intelektualna
§ 10 Odpowiedzialność
§ 11 Zasady dotyczące społeczności
§ 12 Zasady administrowania danymi osobowymi
§ 13 Postanowienia końcowe
 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Aplikacja prowadzona jest przez FUNDACJĘ SPOŁECZEŃSTWO 2.0 wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000852010, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. 3 Maja 87B/11, 41-800 Zabrze, NIP: 6482800037, REGON: 386698582, adres poczty elektronicznej: fundacja@spoleczenstwo20.org.pl

 2. Aplikacja działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Aplikację, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Aplikacji, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. W przypadku, gdy w niniejszym Regulaminie mowa o Aplikacji, należy przez to rozumieć również Serwis tj. aplikację webową Usługodawcy zawierającą funkcjonalności tożsame do funkcjonalności znajdujących się w Aplikacji mobilnej.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. kodeksu cywilnego,

  2. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

  3. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.§ 2

DEFINICJE

 1. APLIKACJA – aplikacja mobilna „Kontroluj i Decyduj” sprzężona z Serwisem, stworzona i obsługiwana przez Usługodawcę.

 2. SERWIS - aplikacja webowa działająca pod adresem www.kontrolujidecyduj.pl sprzężona z Aplikacją mobilną, stworzona i obsługiwana przez Usługodawcę

 3. USŁUGODAWCA – FUNDACJA SPOŁECZEŃSTWO 2.0 wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000852010, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. 3 Maja 87B/11, 41-800 Zabrze, NIP: 6482800037, REGON: 386698582, adres poczty elektronicznej: fundacja@spoleczenstwo20.org.pl

 4. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Aplikacji „Kontroluj i Decyduj”.

 5. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – Użytkownik posiadający Konto w Aplikacji.

 6. UŻYTKOWNIK NIEZAREJESTROWANY – Użytkownik nieposiadający Konta w Aplikacji.

 7. WERYFIKACJA – proces identyfikacji przeprowadzany przez Usługodawcę mający na celu sprawdzenie i potwierdzenie tożsamości oraz miejsca zamieszkania Użytkownika.

 8. UŻYTKOWNIK NIEZWERYFIKOWANY Użytkownik zarejestrowany, który nie odbył procesu Weryfikacji.

 9. UŻYTKOWNIK ZWERYFIKOWANY Użytkownik zarejestrowany, który przeszedł pozytywnie proces Weryfikacji.

 10. REGULAMIN - niniejszy regulamin Aplikacji.

 11. USŁUGA ELEKTRONICZNAusługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji.

 12. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Aplikacji oraz w Serwisie www.kontrolujidecyduj.pl, umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi. Utworzenie Konta jest możliwe zarówno za pośrednictwem Serwisu jak i Aplikacji.

 13. KONTO (PROFIL) – oznaczony adresem mailowym oraz poufnym hasłem Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Użytkownik ma możliwość zalogowania się do tego samego Konta zarówno za pośrednictwem Serwisu www.kontrolujidecyduj.pl, jak i Aplikacji. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta, niezależnie od tego, czy zostało założone za pośrednictwem strony Serwisu www.kontrolujidecyduj.pl czy Aplikacji jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Aplikacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.

 14. FORMULARZ TWORZENIA ANKIET – formularz dostępny wyłącznie dla Użytkowników Zweryfikowanych, umożliwiający utworzenie ankiety w Aplikacji.

 15. FORMULARZ GŁOSOWANIA – formularz umożliwiający Użytkownikowi Zarejestrowanemu oddanie głosu w sprawie objętej porządkiem obrad rady gminy, w której mieszka lub w mieście wskazanym przez Użtkownika jako miasto gościnne.

 16. WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie ankiet oraz wyników głosowań na podstawie kryteriów takich jak data utworzenia ankiety czy data zakończenia głosowania.

 17. FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH – formularz umożliwiający Użytkownikowi anonimowe przedstawienie opinii, stanowiska lub propozycji w sprawie objętej procesem konsultacji społecznych. Odpowiedź Użytkownika przekazywana jest przez Usługodawcę do odpowiedniej jednostki administracji publicznej.§ 3

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Aplikacji:

  1. tworzenie ankiet, które dotyczą spraw lokalnych danej gminy,

  2. głosowanie w sprawach objętych porządkiem obrad konkretnej rady gminy,

  3. przesyłanie opinii, stanowisk i propozycji do wybranych jednostek administracji publicznej w sprawach objętych procesem konsultacji społecznych,

  4. sprawdzanie wyników głosowań oraz ankiet,

  5. porównywanie wyników głosowań mieszkańców oraz radnych,

  6. sprawdzanie list obecności radnych na obradach.

 2. Usługodawca w ramach Aplikacji umożliwia korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  1. utworzenie i prowadzenie Konta (Profilu) sprzężonego zarówno z Aplikacją jak i Serwisem,

  2. Formularz Tworzenia Ankiet,

  3. Formularz Głosowania,

  4. Wyszukiwarka,

  5. Formularz Konsultacji Społecznych.

 3. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Aplikacji odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 4. W związku ze świadczonymi poprzez Aplikację usługami, do Użytkowników wysyłane są wiadomości i powiadomienia. Zakładki „Wiadomości” oraz „Powiadomienia” dostępne są w górnym pasku Aplikacji.

 5. Głosowania w sprawach objętych porządkiem obrad konkretnej rady gminy, odbywają się po uprzednim sprawdzeniu przez Usługodawcę porządku obrad danej gminy i wybraniu tematów, które poddane zostaną pod głosowanie Użytkowników w ramach Aplikacji. Głosowanie w danej sprawie zamykane jest przed sesją rady gminy, na której sprawa objęta głosowaniem Użytkowników ma być rozpatrywana. O ile istnieje taka możliwość, Usługodawca bezpośrednio podczas sesji rady gminy przedstawia radnym wyniki głosowań przeprowadzonych poprzez Aplikację.

 6. Wyniki głosowań, o których mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, są następnie porównywane z wynikami głosowań radnych na sesji. Porównanie głosowań Usługodawca udostępnia w Aplikacji w zakładce „Wyniki”.

 7. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych. Treści te, stanowią jej integralną część oraz prezentowanych w niej materiałów.§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta (Profilu) zawierana jest na czas nieoznaczony,

  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Tworzenia Ankiet, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania ankiety lub z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi Elektronicznej przez Użytkownika,

  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Głosowania, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą oddania głosu lub z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi Elektronicznej przez Użytkownika,

  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi Elektronicznej przez Użytkownika,

  5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Konsultacji Społecznych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania opinii, stanowiska lub propozycji w danej sprawie lub z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi Elektronicznej przez Użytkownika.

 3. Korzystanie przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji opisanych w niniejszym paragrafie możliwe jest jedynie po zainstalowaniu Aplikacji na odpowiednim urządzeniu elektronicznym (zgodnie z wymogami określonymi w § 6 Regulaminu) oraz po wcześniejszym zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Google Play lub App Store.

 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. urządzenie mobilne z dostępem do Internetu (połączenie internetowe musi mieć wystarczającą szybkość i przepustowość umożliwiającą przesyłanie i dostęp do treści Aplikacji na urządzeniu Użytkownika),

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. wystarczająca ilość wolnego miejsca na urządzeniu mobilnym, umożliwiająca pobranie i zainstalowanie Aplikacji.

 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 7. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 8. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywać Aplikacji do celów niezgodnych z prawem, Regulaminem lub jakichkolwiek innych szkodliwych celów.

 9. W ramach Aplikacji Użytkownika obowiązuje zakaz:

  1. podszywania się pod inne osoby,

  2. naruszania dóbr osobistych innych Użytkowników takich jak prywatność, wizerunek itp.,

  3. nękania i znieważania innych Użytkowników,

  4. korzystania z Kont innych Użytkowników, a także udostępniania Konta innym Użytkownikom,

  5. zakładania więcej niż jednego Konta przez jednego Użytkownika,

  6. tworzenia nowych Kont, w przypadku, gdy uprzednie Konta Użytkownika zostały usunięte przez Usługodawcę z Aplikacji z powodu naruszania Regulaminu,

  7. dostarczania treści:

   • powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne,

   • o charakterze rasistowskim,

   • o charakterze pornograficznym lub erotycznym,

   • noszących znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

   • naruszających prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

   • szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich,

   • wprowadzające w błąd Użytkowników.

 1. W przypadku naruszenia pkt 8 przez Użytkownika, Usługodawcy przysługuje prawo do zablokowania Konta Użytkownika.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania nielegalnych treści z Aplikacji.§ 5

REJESTRACJA KONTA I WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik tworzy Konto (Profil) w Aplikacji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji.

 2. Rejestracja Konta kończy się weryfikacją. Weryfikacja następuje poprzez wpisanie kodu, który Użytkownik otrzymuje na numer telefonu lub adres mailowy wskazany w Formularzu Rejestracji.

 3. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania unikalnego i znanego tylko sobie hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swoich danych do logowania osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje prawne takiego udostępnienia.

 4. Z chwilą wypełnienia warunków wskazanych w pkt 1 oraz 2 niniejszego paragrafu, Użytkownik uzyskuje status Użytkownika Niezweryfikowanego i może korzystać ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji z wyłączeniem możliwości tworzenia ankiet.

 5. W celu uzyskania pełnego dostępu do wszystkich funkcjonalności Aplikacji i uzyskania możliwości dodawania ankiet, Użytkownik musi przejść pozytywnie proces Weryfikacji.

 6. Użytkownik może zostać zweryfikowany przez Usługodawcę na dwa sposoby:

  1. poprzez przesłanie do Usługodawcy zdjęcia lub skanu dowodu osobistego bezpośrednio za pośrednictwem Aplikacji po kliknięciu w zakładkę „Weryfikacja”. Zdjęcie lub skan powinno obejmować jedynie dolną, tylną część dokumentu, która zawiera nazwę organu wydającego dokument oraz imię i nazwisko weryfikowanego Użytkownika i nie powinno być w żaden sposób modyfikowane. Pozostałą część dokumentu tożsamości Użytkownik ma obowiązek zakryć. Usługodawca po dokonaniu Weryfikacji Użytkownika, niezwłocznie usuwa przesłane do niego zdjęcie lub skan.

  2. poprzez wykonanie przelewu bankowego opiewającego na kwotę 1 grosza na subkonto Usługodawcy.

 1. Użytkownik Zweryfikowany może utworzyć ankietę wyłącznie w mieście, w którym mieszka. Ankieta aktywna jest przez okres 14 dni, a następnie po jej zakończeniu, wyniki ankiety dostępne są w zakładce „Wyniki ankiet”.

 2. Za pośrednictwem zakładki „Twoje ankiety”, Użytkownik Zweryfikowany ma możliwość monitorowania dodawanych przez siebie ankiet oraz moderowania składanych do ankiet przez innych Użytkowników propozycji odpowiedzi.

 3. Użytkownik po kliknięciu w ikonę swojego awatara, ma możliwość w każdym czasie edytowania danych znajdujących się na jego Profilu oraz zmiany awatara.

 4. Odinstalowanie Aplikacji z urządzenia mobilnego Użytkownika, nie powoduje jednoczesnego usunięcia Konta. W celu bezpowrotnego usunięcia Konta z Aplikacji Użytkownik musi postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 7 Regulaminu.§ 6

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji wymagane jest posiadanie urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) z systemem operacyjnym nie starszym niż Android 5.0 (21) Lollipop lub iOS 11.0.

 2. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane w Regulaminie stanowi jego naruszenie.

 3. Dla korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również połączenie urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosowanie do umów zawartych przez niego z operatorem telekomunikacyjnym.

 4. Do Aplikacji mogą być wydawane okresowe aktualizacje. Zainstalowanie przez Użytkownika takich aktualizacji jest wymagane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji przez Użytkownika.§ 7

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).

 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn:

  1. poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kid@spoleczenstwo20.org.pl lub

  2. poprzez usunięcie Konta w Aplikacji, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta.

 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku stwierdzenia naruszeń Użytkownika względem Usługodawcy (np. polegających na naruszeniu postanowień Regulaminu) bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 4. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w każdym czasie w drodze porozumienia stron.§ 8

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kid@spoleczenstwo20.org.pl

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.
§ 9

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści stanowiące integralną część Aplikacji korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich oraz dozwolonego użytku) są własnością FUNDACJI SPOŁECZEŃSTWO 2.0 wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000852010, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. 3 Maja 87B/11, 41-800 Zabrze, NIP: 6482800037, REGON: 386698582, adres poczty elektronicznej: fundacja@spoleczenstwo20.org.pl Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Aplikacji bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Aplikacji stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 3. Użytkownik przesyłając do Aplikacji pliki oraz inne treści potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Usługodawcy, zobowiązuję się zwolnić go z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz całkowicie zaspokoić roszczenia osób trzecich w tym zakresie.§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Aplikacji były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.

 2. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Aplikacji, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Aplikacji lub z naruszeniem przepisów RODO.

 4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Aplikacji, w szczególności o przerwach w dostępie.§ 11

ZASADY DOTYCZĄCE SPOŁECZNOŚCI

 1. Usługodawca w niniejszym paragrafie ustala zasady dotyczące społeczności Aplikacji, których naruszenie stanowi bezpośrednie naruszenie Regulaminu.

 2. Użytkownicy zobowiązani są do używania w Aplikacji prawdziwych danych osobowych oraz tożsamości.

 3. Aplikacja przeznaczona jest tylko dla prawdziwych i rzeczywistych osób, dlatego imię i nazwisko, którego Użytkownik używa na Profilu muszą być jego prawdziwymi danymi. Rozwiązanie to zapewnia bezpieczeństwo Użytkowników.

 4. Usługodawca dba o weryfikację tożsamości Użytkowników i ma prawo do usunięcia nieautentycznego Konta.

 5. Użytkownik ma zakaz podawania cudzych danych.

 6. Konto (Profil) może być założone wyłącznie przez pojedyncze osoby.

 7. Użytkownik ma zakaz zakładania kliku Kont na te same dane.

 8. Użytkownik nie ma prawa udostępniać, ani grozić, że udostępni prywatne dane kogokolwiek ze społeczności bez jego wyraźnej zgody.

 9. Użytkownikowi nie wolno zakłócać możliwości korzystania z Aplikacji i jej funkcji w jakikolwiek możliwy sposób (m.in. nie wysyłać spamu). Jeśli Usługodawca poweźmie wiedze o takowych aktywnościach Użytkownika, zostanie on wezwany do zaprzestania naruszeń, a w razie dalszego naruszania zasad ustalonych Regulaminem, obecność Użytkownika na Aplikacji zostanie bezpowrotnie uniemożliwiona poprzez wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej i usunięcie Konta.

 10. Użytkownikowi nie wolno rejestrować i udostępniać jakichkolwiek treści udostępnionych w Aplikacji bez wcześniejszej zgody Usługodawcy. Wykonywanie screenshotów zawierających dane osobowe jest również zabronione.

 11. Użytkownik ma zakaz rozpowszechniania fałszywych informacji oraz spamowania.

 12. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w zakresie funkcjonalności Aplikacji. Informacja o zmianach lub aktualizacji wraz z datą jej dokonania będzie umieszczana w górnej części strony tak by były widoczne dla Użytkownika po wejściu do Aplikacji.§ 12

ZASADY ADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem niniejszej Aplikacji jest FUNDACJA SPOŁECZEŃSTWO 2.0 wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000852010, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. 3 Maja 87B/11, 41-800 Zabrze, NIP: 6482800037, REGON: 386698582, adres poczty elektronicznej: fundacja@spoleczenstwo20.org.pl

 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

 3. Korzystanie z Aplikacji oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 4. Dane osobowe są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

 5. W Aplikacji podawane oraz przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:

  1. imię i nazwisko,

  2. numer telefonu,

  3. adres e-mail,

  4. rok urodzenia,

  5. miasto, w którym mieszka Użytkownik,

  6. adres IP oraz model urządzenia, z którego korzysta Użytkownik,

  7. dane lokalizacyjne.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 2. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe w celach dostarczenia usług związanych z korzystaniem z funkcjonalności Aplikacji.

 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Podstawy prawne żądania osoby, której dane są przetwarzane:

  1. dostęp do danych – art. 15 RODO

  2. sprostowanie danych – art. 16 RODO

  3. usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO

  4. ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO

  5. przeniesienie danych – art. 20 RODO

  6. sprzeciw – art. 21 RODO

  7. cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 9, można przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kid@spoleczenstwo20.org.pl

 2. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem,

  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 6. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora:

  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Aplikacji i w związku z prowadzoną przez niego działalnością, a w szczególności do:

  1. biura księgowego,

  2. hostingodawcy,

  3. firm programistycznych,

  4. dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,

  5. dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Aplikacji.

 8. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 16 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 9. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Aplikacje zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Aplikacji przez Usługodawcę, wiążą Użytkownika, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach.

 3. O zmianach Usługodawca informuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości wysyłanej na Konto (Profil) Użytkownika oraz zamieszczenie informacji o zmianach lub aktualizacji w górnej części Aplikacji.

 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 5. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego paragrafu.

 6. Ewentualne spory powstałe:

  1. pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 r.,

  2. pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 7. Wszelkie prawa i obowiązki związane w umową zawieraną przez Użytkownika poprzez Aplikację, nie przechodzą na osoby trzecie.

 8. Użytkownicy będący konsumentami mają również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

 9. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution).